COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE FOCȘANI

operator regional al serviciilor de apă și canalizare
Astăzi Servicii Mai Bune Ca Ieri | Maine Servicii Mai Bune Ca Astăzi

Întrebări frecvente

Aceste diferențe de cantități pot apărea în facturile emise pentru utilizatorii care locuiesc în condominii, acolo unde compania noastră are responsabilitatea citirii doar a contorului de pe branșament (de la subsolul blocului). Acesta este contorul în funcție de care se face facturarea.

În ceea ce privește citirea repartitoarelor individuale din fiecare apartament, împuternicitul asociației de proprietari are obligația de a recepționa, de a verifica și de a gestiona acești contori, montați de consumatorii din bloc. Prin urmare, administratorul face citiri, ține evidența și apoi repartizează în contul fiecărui utilizator întreaga cantitate de apă înregistrată lunar de contorul general al blocului, defalcat pe fiecare consumator.

Facem precizarea că societatea noastră facturează lunar consumurile de apă repartizate de împuternicitul asociației de proprietari în contul fiecarui consumator din bloc, consumuri care sunt transmise oficial la CUP SA Focșani pe bază de tabel semnat și ștampilat de acesta. 

În situația în care există diferențe între contorul general și suma repartitoarelor individuale ale locatarilor, împuternicitul asociației de proprietari are obligația să stabilească modul de repartizare a acestor diferențe

În cazul în care împuternicitul asociației de proprietari nu repartizează diferențele, CUP SA Focșani face lunar propuneri de repartizare a acestora, proporțional cu consumul fiecărui apartament, conform HCL 55/2000 art. 27 și Convenției de facturare individuală (art. 11), anexă la Contractul dintre părți. Asociația de proprietari poate să stabilească orice mod de repartizare a diferențelor (ex: în mod egal pentru fiecare apartament) și să ne comunice spre conformare hotărârea luată.

În conformitate cu prevederile art. 3 (3) c) din Legea 241/2006, serviciul de canalizare presupune totalitatea activităților necesare pentru:

- colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate de la utilizatori la stațiile de epurare;

- epurarea apelor uzate şi evacuarea apei epurate în emisar;

- colectarea, evacuarea şi tratarea adecvată a deșeurilor din gurile de scurgere a apelor pluviale şi asigurarea funcționalității acestora;

- evacuarea, tratarea şi depozitarea nămolurilor şi a altor deșeuri similare derivate din activitățile prevăzute mai sus;

- evacuarea apelor pluviale şi de suprafață din intravilanul localităților.

De asemenea, conform art. 5 (1), sistemul de canalizare trebuie să asigure cu precădere colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea într-un receptor natural a apelor uzate provenite de la utilizatorii serviciului de alimentare cu apă, precum şi a apelor pluviale sau de suprafață colectate de pe teritoriul localităților.

Art. 13 (13) menționează faptul că utilizatorii au obligația de a respecta clauzele contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, inclusiv prevederile regulamentului serviciului.

Pentru persoanele fizice, apa uzată reprezintă 80% din apă înregistrată de contor. Valoarea acestui procent a fost stabilită la 80% deoarece se consideră că, pentru consumatorii casnici, 20% din apa consumată se folosește la întreținerea spațiilor verzi sau irigarea grădinilor și astfel nu se întoarce în rețeaua de canalizare a orașului.

Pentru persoanele juridice, apa uzată reprezintă 100% din apa consumată. La aceste cantități se adaugă apa meteorică. SC CUP SA Focșani asigură, prin rețeaua publică de canalizare, preluarea apelor meteorice din oraș.

Acest serviciu este calculat astfel:

1. Conform prevederilor HCL 125/1996, ale Contractului și ale Legii 241/2006 coroborată cu prevederile Regulamentului Unic, pentru fiecare categorie de folosință în parte, prin înmulțirea cantităților specifice normate (pentru persoanele fizice 0,0167 mc/mp/lună, 0,0417 pentru persoanele juridice) cu suprafețele totale ale incintelor construite şi neconstruite, exclusiv terenurile arabile şi grădinile aferente fiecărui utilizator. Toate aceste suprafețe sunt declarate și asumate de utilizator prin semnarea Fișei Punctului de Consum, anexă la Contract. Calculul apei meteorice este independent de cantitatea de apă consumată.

2. Cantitatea de apă meteorică poate fi calculată și prin înmulțirea cantității specifice comunicată de A.N.M. pentru luna anterioară emiterii facturii, cu suprafețele totale ale incintelor construite şi neconstruite, declarate de fiecare utilizator, şi cu coeficienții de scurgere recomandați de standardul român.


Mai multe informații găsiți aici.

CUP SA Focșani NU poate interveni la avariile apărute în incinta condominiilor. Responsabilitatea reparării conductelor din interiorul condominiilor revine în exclusivitate Asociației de Proprietari. CUP SA Focșani asigură întreținerea rețelelor de apă și canalizare DOAR până în contorul general al condominiului.

Pentru prevenirea poluării solului și a corpurilor de apă subterane, prin Directiva Uniunii Europene 2006/118/CE s-au stabilit măsuri concrete de conformare. În acest sens, România a derulat Programul Operațional Sectorial de Mediu, Axa prioritară 1, prin care CUP SA Focșani a înființat sisteme noi de colectare și epurare a apelor uzate, realizând astfel, cu titlu gratuit, racordurile la canalizare pentru toate imobilele inventariate la data demarării proiectului. Legislația specifică din România a fost aliniată la normativele și directivele UE. Astfel, prin noile reglementări cuprinse în Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, care au intrat în vigoare începând cu 10 septembrie 2015, s-a interzis folosirea foselor septice și a puțurilor absorbante la evacuarea apelor uzate: art. 31 alin. 14 „Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligația de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-înființate, dacă aceștia nu dețin stații de epurare avansată care respectă condițiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural.” (Prin stație de epurare avansată se înțelege acel sistem care, prin metode fizico-chimice și biologice speciale realizează, pe lângă scoaterea suspensiilor gravimetrice, și eliminarea tuturor substanțelor toxice dizolvate din apa uzată: amoniu, nitriți, nitrați, fosfați). Art. 39, alin 4 coroborat cu art. 40, alin 1 „Nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art.31 alin.14 constituie CONTRAVENȚIE și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei. Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii se face de către personalul împuternicit al Garzii Naționale de Mediu.”

Expertizarea metrologică a contoarelor de apă se efectuează, contra cost, conform art. 14.1 din contract, de către Serviciul Județean de Metrologie Legală, în urma unei cereri depuse la sediul CUP SA Focșani. În cazul în care contorul a înregistrat consumul de apă în favoarea operatorului, se vor face regularizările necesare erorii metrologice rezultate în urma expertizării iar cheltuielile cu expertizarea vor fi suportate de operator. Dacă se dovedește că aparatul înregistrează corect sau dacă înregistrează în favoarea abonatului, acesta va suporta toate cheltuielile ce decurg din această operațiune.

Tarifele practicate în prezent de CUP SA Focșani sunt: pentru apă: 4,51 lei/mc (cu TVA) iar pentru canalizare: 3,48 lei/mc (cu TVA). Începând cu luna ianuarie 2019, cota TVA este 9%, atât pentru furnizarea apei potabile, cât și pentru serviciile de canalizare. 

Raportând prețul metrului cub de apă cu TVA (1000 litri) la apa plată comercializată în magazine, vom constata că un litru de apă potabilă furnizată de CUP SA Focșani costă doar 0,00451 lei.

În același timp, dacă am cumpăra 1 metru cub de apă din comerț la prețul comercializat, ar rezulta un cost aproximativ de 1.100 lei.Utilizatorii cu branșament individual de apă pot să ne transmită lunar indexul contorului, începând cu data de 20 a fiecărei luni.

Variantele pe care aceștia le au la dispoziție pentru transmiterea indexului autocitit sunt următoarele:

- Telverde 0800 800 500

- Tel. 0237-226-400 int. 153, 183, 187 (pentru utilizatorii din Focșani) 

   sau datele de contact de aici (pentru utilizatorii din Adjud, Panciu, Odobești, Mărășești sau din zona rurală)

- E-mail: utilizator@cupfocsani.ro

* Pentru utilizatorii din condominii, doar împuternicitul asociației de proprietari gestionează și ne transmite lunar informațiile privind consumul de apă al fiecărei unități locative.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Compania de Utilități Publice @ 2021 | Toate drepturile rezervate