COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE FOCȘANI

operator regional al serviciilor de apă și canalizare
Astăzi Servicii Mai Bune Ca Ieri | Maine Servicii Mai Bune Ca Astăzi

Licența de operator

LICENȚA DE OPERATOR CLASA 2 pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare a SC CUP SA Focșani are ca obiect acordarea permisiunii de a furniza/presta serviciul.

Licența este valabilă 5 ani de la eliberare.

Titularul licenței are dreptul de a exploata sistemul public de alimentare cu apă și canalizare.

Titularul licenței are dreptul să încaseze contravaloarea serviciilor furnizate/prestate, la prețurile/tarifele reglementate, stabilite conform prevederilor legale în vigoare.

Titularul licenței are obligația de a desfășura activitățile specifice licenței în cadrul organizării proprii, fără a putea transfera unor terți drepturile și obligațiile care îi revin conform licenței.

Titularul licenței va asigura realizarea indicatorilor de performanță și a condițiilor calitative și cantitative ale serviciului.

Furnizarea/prestarea serviciului se va face în condițiile asigurării sănătății publice și calității vieții, cu respectarea prevederilor legislației specifice în vigoare.

Asigurarea calității apei potabile furnizate utilizatorilor se va realiza conform condițiilor prevăzute în Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările și completările ulterioare, și ale HG 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile și a Procedurii de autorizare sanitară a producției și distribuției apei potabile.

Titularul licenței efectuează analizele parametrilor și indicatorilor de calitate a apei potabile în laboratoarele autorizate de Ministerul Sănătății.

Titularul licenței are obligația de a asigura egalitatea de tratament a utilizatorilor, în condiții contractuale.

Titularul licenței are obligația de a furniza/presta serviciul numai pe baza de contracte conforme cu contractul cadru prevăzut de legislația specifică în vigoare.

Titularul licenței va urmări asigurarea protecției mediului, în condițiile prevăzute în legislația specifică în vigoare.

Pentru gospodărirea resurselor de apă, titularul licenței are obligația de a respecta, cu precădere, prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Titularul licenței are obligația de a realiza toate măsurile de protecție sanitară a surselor, construcțiilor și instalațiilor de alimentare cu apă, în scopul prevenirii pericolului de alterare a calității acestor ape.

Titularul licenței are obligația de a asigura monitorizarea calității apei uzate și a apei epurate, deversate în emisar.

Titularul licenței va organiza gestiunea energiei și va asigura eficiența energetică.

Titularul licenței se va asigura că dispune de personal calificat și autorizat, iar organizarea internă de personal permite îndeplinirea în condiții de siguranță a activităților specifice serviciului.

Titularul licenței va asigura pregătirea personalului propriu prin înscrierea și participarea reprezentanților săi la cursurile de pregătire profesională organizate de ANRSC.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro / www.mfe.gov.ro
Compania de Utilități Publice © 2024 | Toate drepturile rezervate